W silnie zdewastowanej i zaśmieconej części parku, położonej na północ od ogrodzenia hospicjum, odnaleźć można dwa dalsze, otoczone starymi drzewami stawy, zasilane przez bezimienny dopływ potoku Gdynia. Wśród drzew, jakie zachowały się wciąż w tej okolicy, obecne są liczne robinie1 zwane grochodrzewami (Robinia pseudoacaccia). Rosną tu również lipy krymskie (Tilia x euchlora), lipy drobnolistne, klon polny czyli paklon (Acer campestris), potężny buk z pniem o obwodzie 3,7 m, wreszcie kasztanowce białe o obwodach pni przekraczających 2,5 m. Na północnym skraju parku każdej wiosny wyrastają łany grubych, mięsistych pędów z kwiatostanami o brudnoróżowoczerwonej barwie, a następnie – wielkich, zielonych, parasolowatych liści o średnicy do 1 metra. Należą one do lepiężnika różowego (Petasites hybridus), rośliny typowej dla brzegów potoków, źródlisk, wilgotnych łąk i zarośli.
(Charakterystyka parkowego drzewostanu na postawie publikacji: Sperski M.1993. Stawowie. Jantarowe Szlaki 3 (229): 13-1)

Fauna parku nie została dotychczas szczegółowo zbadana, wszystko co na jej temat wiadomo, ogranicza się do kręgowców [gatunki objęte ścisłą ochroną oznaczono w tekście gwiazdką*]. Zarówno stawy na zachód i północ od pałacu, jak również staw w zaniedbanej części parku na północ od ogrodzenia hospicjum, są miejscem rozrodu żaby trawnej* (Rana temporaria) – wiosną obserwowano tu pary splecione w godowym uścisku (in amplexus) lub pływające kijanki. Dwa pierwsze zbiorniki, jak również staw z fontanną w dolnej części parku, są wiosna odwiedzane przez ropuchy szare* (Bufo bufo). We wszystkich stawach, z wyjątkiem położonego tuż poniżej niszy źródliskowej, obserwowano niewielkie rybki – cierniki (Gasterosteus aculeatus), zaś w stawie z fontanną również karpie (Cyrpinus carpio). W oddziale 13 lasów komunalnych stwierdzono również padalca* (Anguis fragilis), jedyną beznogą jaszczurkę w naszym kraju (obserwacji dokonali Izabella i Grzegorz Banaszczyk). >>

1 | 2 | 3 | 4 | 5